Ask question to 493pokemon for Pokemon Indigo on PC