Ask question to jhomathel for Pokemon Indigo on PC