Ask question to pokeman91899 for Pokemon Indigo on PC