Ask question to naruchigo for Pokemon Indigo on PC