Ask question to miltonius32 for Pokemon Indigo on PC