Ask question to mattman282 for Pokemon Indigo on PC