Ask question to miksta345 for Pokemon Indigo on PC