Ask question to pokemon4321 for Pokemon Indigo on PC