Ask question to thunderclaps for Pokemon Indigo on PC