Ask question to Dakota112 for Pokemon Indigo on PC