Ask question to TeamFantasy for Pokemon Stadium on Nintendo64