Ask question to GreekPoseidon for Pokemon White on Nintendo DS