Ask question to DwaRaKu for Pokemon White on Nintendo DS