Ask question to Sazandora for Pokemon White on Nintendo DS