Ask question to ichigo560 for Pokemon White on Nintendo DS